ALGEMENE VOORWAARDEN - WEBSITE

Welkom op de website www.scabal.com (de “Website”), eigendom van Scabal SA – een bedrijf met maatschappelijke zetel te Rue Du Chantier 5, Brussel 1000 België (« Scabal »).

 

Toegang tot en gebruik van de Website zijn afhankelijk van uw beoordeling, begrip en aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of met een deel ervan, gebruik en betreed de Website dan niet.

/p>

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud op de Website, zoals, zonder beperking, werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten , tekeningen, afbeeldingen, logo's en ander materiaal, ongeacht hun formaat, geplaatst op de website, inclusief de menu's, webpagina's, afbeeldingen, kleuren, patronen, hulpmiddelen, karakters en ontwerp van de website, diagrammen, lay-outs, methoden, processen , functies en software die deel uitmaken van de Website, zijn beschermd door het auteursrecht en door alle andere IE-rechten van Scabal of van de eventuele derden die Scabal heeft ingeschakeld. Het is verboden om de Website en de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scabal.

U mag de Website en de inhoud ervan alleen bekijken met voordeel van de diensten die daarop beschikbaar worden gesteld. U bent ook gemachtigd om tijdelijke reproducties te maken, zonder economische betekenis op zich, die als tijdelijk of secundair worden beschouwd en een integraal en essentieel onderdeel vormen van het daadwerkelijk bekijken van de Website en de inhoud ervan, en alle andere browse-activiteiten die worden uitsluitend uitgevoerd met het doel om deze op legitieme wijze te gebruiken. In geen geval mag u de website en de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook reproduceren. Elke reproductie moet telkens worden goedgekeurd door Scabal of, in voorkomend geval, door de auteurs van de individuele werken op de Website. Dergelijke reproducties moeten in ieder geval worden gemaakt voor wettige doeleinden en in overeenstemming met het auteursrecht en de andere IE-rechten van Scabal en van de auteurs van de individuele werken op de Website (indien van toepassing). De auteurs van de individuele werken die op de Website zijn gepubliceerd, hebben het recht om op elk moment het auteurschap van hun werk op te eisen en zich te verzetten tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van de werken, met inbegrip van schade aan de werken die schadelijk is voor hun eer of reputatie. U verbindt zich ertoe het auteursrecht van de kunstenaars die ervoor hebben gekozen hun werken op de Website te publiceren, na te leven. U bent ook niet bevoegd om, onder geen enkele omstandigheid, op welke manier en in welke vorm dan ook, de inhoud van de Website en de individuele werken te gebruiken die beschermd zijn door het auteursrecht en door enig ander IE-recht. U mag de inhoud en de auteursrechtelijk beschermde werken niet wijzigen of aanpassen zonder de toestemming van Scabal en, waar nodig, zonder de toestemming van de relevante auteurs.

2. Handelsmerken en domeinen


De exclusieve eigenaar van alle handelsmerken en onderscheidende tekens aanwezig op de Website, ook ter onderscheiding de producten, is Scabal SA, die ook het exclusieve recht heeft om ze te gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de wet, is ten strengste verboden en kan juridische gevolgen hebben. In geen geval heeft u het recht om genoemde handelsmerken en andere onderscheidende tekens op de Website te gebruiken om, ook indirect, een ongepast voordeel te verkrijgen uit het onderscheidend vermogen of uit de populariteit van de handelsmerken van de Scabal Group op een manier die schadelijk is voor de hetzelfde of aan hun eigenaren.

Het Scabal.com-domein, evenals elke afwijzing ervan en elk subdomein, zijn eigendom van Scabal SA. Het is niet toegestaan, zelfs niet indirect, om ze te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren.

3. Inkomende en uitgaande links van de Website naar sites van derden


De Website kan hypertextlinks (de "links") bevatten naar andere sites die hebben geen betrekking op de Website. Dergelijke websites worden niet gecontroleerd of gemonitord door de websitebeheerder, die daarom geen garantie geeft met betrekking tot de inhoud ervan en de manier waarop zij persoonlijke gegevens verwerken. U dient daarom de gebruiksvoorwaarden van de sites van derden die u bezoekt en hun privacybeleid aandachtig te lezen, aangezien deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid uitsluitend betrekking hebben op de Website.

Omgekeerd is het mogelijk om op sites van derden links activeren die doorverwijzen naar de Website, alleen als de Website-exploitant vooraf toestemming heeft gegeven. De aanvraag voor het verkrijgen van dergelijke toestemming kan worden verzonden naar de Website-exploitant op het bovengenoemde post- of e-mailadres customercare@scabal.com. Elke ongeoorloofde activering van links zal ertoe leiden dat de Website-exploitant het recht heeft om actie te ondernemen om de onwettige links onmiddellijk te deactiveren, en om onrechtmatige handelspraktijken, oneerlijke concurrentie of de actie de goede naam en populariteit van de Website-exploitant te ruïneren, haar producten en bedrijven van haar groep, erkend. Het plaatsen van hyperlinks (zoals deep frames en deep links) naar de Website of het gebruik van ongeautoriseerde
metatags is in ieder geval verboden.

4. Inhoud


De toegang tot, het gebruik van en het browsen op de Website zijn uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en mogen altijd geen verband houden met uw commerciële, ondernemers- en professionele activiteiten . Het gebruiken en browsen van de Website zijn activiteiten die u zelf uitvoert en er kan als zodanig geen aansprakelijkheid aan de Website Operator worden toegeschreven voor onjuist gebruik van de Website. De Website-exploitant is daarom niet aansprakelijk als tijdens uw downloadactiviteiten uw apparaat beschadigd raakt of als uw gegevens verloren gaan, tenzij dergelijke schade en verlies te wijten is aan grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag van dezelfde Website-exploitant.

p>De Website-exploitant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit de ontoegankelijkheid van de diensten op de Website, verstoring van de dienst, annulering van inhoud, problemen met betrekking tot de netwerken, providers of telefoon- en/of internetverbindingen, ongeoorloofde toegang, wijziging van gegevens , storing en/of storing van uw elektronische apparatuur. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens te beschermen en correct te gebruiken, inclusief de inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot de beperkte services. U bent ook verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen of vooroordelen die voor de Website-exploitant of voor derden kunnen voortvloeien uit het onjuiste gebruik, verlies of diefstal van uw gegevens.

De Website-exploitant heeft alle redelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat inhoud en afbeeldingen op de Website worden geplaatst die waarschijnlijk inbreuk maken op de mensenrechten en waardigheid van een persoon, in alle mogelijke vormen en uitingen. Mocht u echter van mening zijn dat dergelijke inhoud aanstootgevend is voor uw religieuze, ethische of gendergevoeligheid, of voor uw waardigheid, meld dit dan aan de Website-exploitant (door de relevante kennisgeving te sturen naar de volgende mailbox: customercare@scabal.com). De Website-exploitant waarschuwt echter u dat de eventuele toegang tot de inhoud die als inbreukmakend of aanstootgevend wordt beschouwd een opzettelijke handeling van u is en dat u daarom de enige persoon bent die daarvoor verantwoordelijk is.

De Website-exploitant heeft ook alle nuttige voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website juist, volledig en bijgewerkt is. De Website-exploitant aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die op de Website wordt geplaatst, tenzij de wet anders voorziet. Mocht u een fout in de aanwezige informatie ontdekken op de Website of als u zich realiseert dat dergelijke informatie niet naar behoren is bijgewerkt, kunt u dit melden aan de Website-exploitant door de relevante kennisgeving naar de volgende mailbox te sturen: customercare@scabal.com a>

5. Onze producten

Van tijd tot tijd kunnen we een deel van
de producten en diensten en/of de kenmerken en specificaties wijzigen, variëren of intrekken (op permanente of tijdelijke basis). van die producten en diensten, die op de Website worden weergegeven of aan u beschikbaar worden gesteld, of wijzigingen aanbrengen in de toepasselijke prijzen voor dergelijke producten of diensten, zonder voorafgaande kennisgeving. Onze Verkoopvoorwaarden behandelen ook de omstandigheden waarin we wijzigingen kunnen aanbrengen in en/of producten die door ons via de Website worden verkocht, kunnen intrekken. U kunt onze huidige verkoopvoorwaarden lezen op www.scabal.com.

Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die toegankelijk is op de Website accuraat en voortdurend actueel is, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, geven we geen verklaringen en geven we geen enkele garantie garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van alle informatie op de Website, inclusief maar niet beperkt tot productbeschrijvingen, prijzen en/of beschikbaarheid op de Website. De opname van producten of diensten op de Website impliceert, garandeert of garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zullen zijn via de Website als u een bestelling voor dergelijke producten wilt plaatsen en/of dergelijke diensten op een bepaald moment wilt gebruiken. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op de Website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computerinstellingen en we kunnen niet garanderen dat uw computer onze kleuren nauwkeurig weergeeft.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Website-exploitant worden bijgewerkt of gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website worden geplaatst. We raden u daarom aan dit document regelmatig te bekijken.